Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

News from European Compliance Center – Bulgaria:

Какви са задълженията ми съгласно новият Закон за мерките срещу изпирането на пари? Какво е “подход, базиран на риска”? Какво означава действителен собственик и каква е процедурата по неговото оповестяване? Как да изготвя собствена Оценка на риска на моето юридическо лице? Дали моите Вътрешни Правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са достатъчно добри?

Европейски Комплайънс Център отговаря на тези въпроси в следващата статия.