Compliance Cafe. AML Demystified

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 29/01/2019
5:30 pm - 7:15 pm

Categories


COMPLIANCE CAFE. I edition

Compliance Cafe е нова, регулярно провеждаща се инициатива на European Compliance Center, която събира комплайънс специалисти, които в неформална и приятелска обстановка обсъждат значими проблеми и тенденции в нормативното съответствие.

AML. Demystified.

European Compliance Center presents Compliance Cafe – regular series of networking meetings for compliance professionals. The First edition is dedicated to the prevention of money laundering and terrorist financing in Bulgaria.

The purpose is demystification of the topic, formulation of pressing problems, and exchange of  good practices and workable solutions among AML specialists.

The outcome of the event will be a report mapping the risks and challenges to effective AML system in Bulgaria. That would allow further assessment of conformity with European and International standards in tackling economic crime.

Борбата с изпирането на пари. Демистификация.

Европейски Комплайънс Център – България организира Първото издание на поредица от срещи на специалисти по нормативно съответствие – Compliance Cafe, посветено на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Целта е да бъдат развенчани царуващи митове, да бъдат формулирани практически проблеми,  да бъдат  обменени добри практики и решения между специалисти.

Плануван резултат е създаването на  ясна картина на рисковете и предизвикателствата пред ефективното противодействие на изпирането на пари в България. Това ще позволи последваща оценка на съответствието  с  европейските и международни стандарти в борбата с икономическите престъпления.